یک راه حل مناسب برای سفرهای متعدد در یک روز !

دینگ این امکان را برای شما فراهم ساخته است تا با صرف نظر از هر تعداد مقصد، خودرو را چند ساعت در اختیار بگیرید. بدین صورت که اگر بخواهید در یک روز و در چند ساعت به چندین مکان مختلف سفر کنید میتوانید با استفاده از سرویس در اختیار این کار را به راحتی و با هزینه کم انجام دهید. فقط کافیست پس از مشخص کردن مبدا ، درخواست خودرو را بزنید ، گزینه ی دراختیار را فعال کنید و سپس با انتخاب زمان در اختیار ،کل سفرهای خود در یک روز را با همان خودرو انجام دهید. از این سرویس میتوانید به عنوان جایگزین سرویس چند مقصدی هم استفاده کنید . به طور مثال چند نفر در یک محدوده با یک مقصد مشترک میتوانند با سرویس در اختیار سفر و هزینه مناسب تری را پرداخت کنند.
بازگشت به صفحه اصلی